Vakıf Senedi

Resmi senedimiz aşağıdaki gibidir;

BÖLÜM I
Kuruluş, Amaç ve Görevler

KURULUŞ
Madde 1. Bu vakıf senedi ile, Medeni Kanunun 13.7.1967 gün ve 903 sayılı kanunla değişik 73-81/B maddeleri çerçevesinde "TÜRK MUSIKİSİ VAKFI" adı altında bir vakıf kurulmuştur. Vakfın kurucuları 18. maddede gösterilmiştir.

MERKEZ - ŞUBELER - TEMSİLCİLİKLER

Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul'dur. Geçici ikametgahı "Darüşşafaka Cad. Arıkent Sitesi A2-2 D.17 Maslak/Tarabya/İSTANBUL adresindedir.Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler açılabilir, bunların görevleri saptanabilir ve kapatılabilir.

AMAÇ VE HİZMETLER

Madde 3. Vakıf, Milli Kültürümüzün soylu ve güçlü bir değeri olan, ayrıca dünya kültür değeri olarak da önem taşıyan Türk Müziğini, kökden kopmadan geleceğe ulaştırmak amacı doğrultusunda:
1. Türk musikisi üzerinde bilimsel inceleme ve araştırma yapılması,
2. Araştırmacı, öğretici, uygulayıcı öğrenciler yetiştirilmesi,
3. Türk musikisinin klasikleşmiş ve sanat değeri taşıyan eserlerinin aslına uygun olarak tesbiti ve yayımlanması,
4. Türk musikisi eserlerinin çağdaş icra teknolojisine uygun ses ve saz topluluklarında seslendirilmesi,
5. Türk musikisii enstrümanlarının geliştirilmesi ve tek örnek olarak imalatı,6. Vakfın amacına uygun icra toplulukları, atölyeler, dokümantasyon merkezleri, kütüphaneler, enstitüler, müzeler, basımevleri kurulması ve işletilmesi,
7. Vakfın amacı doğrultusunda çalışan kişi ve kuruluşların desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve onlarla işbirliğinde bulunulması,
8. Türk musikisini yurt içinde ve dışında tanıtacak, sevdirecek ve yayılmasını sağlayacak çalışmalar, yayınlar, toplantılar, konserler ve gösteriler yapılması,
9. Ulusal veya uluslararası ilişkilere girilmesi ve vakıf amacına uygun sair çalışmalar yapılması konularında faaliyet gösterir.

YETKİLER

Madde 4. Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gereğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan, derneklerden, Devlet'ten, diğer kurum ve kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amacına uygun, yıl içinde harcanmak kaydıyla veya ana paranın muhafazası ve gelirinin amaca tahsisini öngören malvarlığına ilave fon tesisi gibi şartlı bağışları kabule, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeleri için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, bu hakları kullanmaya, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, maledinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

BÖLÜM II
Organlar

VAKFIN ORGANLARI
Madde 5. Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a ) Mütevelli Kurul
b ) Yönetim Kurulu
c ) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ KURUL
Madde 6. Mütevelli Kurul, bu senedin 18. maddesinde adları geçen kurucularla vakfın kurulmasından sonra vakfa para, menkul, gayrımenkul ve diğer ekonomik değerler tahsis ederek veya vakfın amaçlarına bilgi, birikim ve hizmetleriyle katkıda bulunarak veya bulunacağı anlaşılarak, Yönetim Kurulunun teklifiyle Mütevelli Kurul tarafından kabul edilmiş olan üyelerden teşekkül eder.

1. Mütevelli Kurul, 2 yıllık süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bir önceki dönemin başkanı ve yardımcısı aynı görevlere tekrar seçilebilirler.
2. Mütevelli Kurul yılda en az bir defa, Yönetim Kurulunun davetiyle olagan, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Mütevelli Kurul üyelerinin en az beşte birinin talebiyle Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine olagan üstü toplanır.
3. Mütevelli Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın, bulunmadığı zamanlarda yardımcısının oyu çift sayılır.     İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı en az bir hafta sonraya ertelenir.     İkinci toplantıyeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından aşağı olamaz.     İlk toplantı, çoğunluk bulunamaması hali dışında bir başka sebeple ertelenirse durum erteleme sebepleri de belirtilmek sureti ile üyelere duyurulur.     Erteleme sebebi ne olursa olsun, ikinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.     Mütevelli Kurul bir defadan fazla ertelenemez.

MÜTEVELLİ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7. Mütevelli Kurulun başlıca görevleri şunlardır:
1. Yönetim Kurulunun önermesi halinde Mütevelli Kurula yeni üyeler seçmek veya mevcut üyelerin bu sıfatına son veren Disiplin Kurulu kararlarına itirazları karara bağlamak.
2. Vakfın Yönetim, Denetim, Disiplin, Balotaj ve Yüksek Danışma kurulu üyelerini seçmek ve gerektiğinde üyeliklerine son vermek,
3. Vakıf senedinde değişiklik yapmak,
4. Vakfın yıllık bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek.
5. Vakıf faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek, bilanço ile gelir gider hesaplarını uygun görmesi halinde kabul etmek ve ilgilileri aklamak
6. Yönetim Kurulunca düzenlenecek vakıf tüzüğünü ve değişikliklerini karara bağlamak,
7. Disiplin Kurulunun önerisi üzerine üyeliklerin düşmesine ve diğer cezaların uygulanmasına karar vermek.
8. Vakfın sona ermesi halinde tasfiye ve malların tahsisi esaslarını tesbit etmek,
9. Mütevelli Kurul üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarını tesbit etmek.

YÖNETİM KURULU
Madde 8. Yönetim Kurulu, Mütevelli Kurul tarafından gizli oyla ve mevcudun çoğunluğuyla, üç yıllık bir süre için seçilen 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Başkanın bulunmadığı veya görevlendirdiği zamanlarda yetkileri başkan vekillerinden biri tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, yedekler, seçilme sıralarına göre göreve davet edilirler. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9. Vakıf Yönetim Kurulu Vakıf  Tüzel kişiliğini temsile, vakfın para ve mal varlığını ve personelini yönetmeye, vakfın mal varlığı üzerinde her türlü tasarrufa yetkili tek organdır. Bu cümleden olarak:
1. Temsil yetkisini ve bir kısım yönetim yetkilerini yönetim kurulu başkanına bazı üyelerine veya yürütme kuruluna devredebilir.
2. Vakıf bütçesini yapar.
3. Vakfın amaçları doğrultusunda,taşınır taşınmaz malları ve hakları devir ve satınalma suretiyle Vakfa mal edebilir ve herhangibir mal üzerinde Vakıf lehine ayni veya şahsi haklar tesis edebilir.  Vakıf malları üzerinde başkaları lehine sınırlı ayni veya şahsi haklar da tesis edebilir.
4.Vakıf mallarını Vakıflar mevzuatı çerçevesinde devredebilir.
5.Vakıf adına borçlanabilir, teminat verebilir ve alabilir.
6.Vakfı, idari, mali ve hukuki yükümlülükler altına sokacak feragat, sulh, ibra ve tahkim gibi konular dahil, bilcümle anlaşma ve işlemleri yapabilir.
7. Vakfın amacına ulaşması için gerekli göreceği kurulları, komiteleri, komisyonları oluşturabilir, bunların görev ve yetkilerini çalışma esaslarını, sürelerini bir yönetmelikle düzenler.
8. Mütevelli Kurulu toplantıya çağırabilir ve gündemini yapabilir.
9. Vakıf senedine ve mevzuatına aykırı olmamak üzere yönetmelikler yapabilir.
10. Mütevelli Kurul kararlarını yerine getirir.
11.Yurt içinde ve dışında Vakfın şubelerini, temsilciliklerini açabilir, gerekli gördüğü yetkilerle donatabilir, yetkilerini kısıtlayabilir veya bunları kapatabilir.
12.Vakfın ikametgahını değiştirebilir.
13. Vakfa müdür, memur ve benzeri personeli alabilir, bunların görevlerini ve ücretlerini tesbit edebilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
14. Yasal defterler ile gelen ve giden kayıt defteri, bütce ve kat'i hesap defterleri ve yardımcı defterleri tutar, yıllık bilançoyu yaptırır, çağdaş muhasebe sistemi uygular.
15. Toplanacak ilk Mütevelli Kurulun onayına sunmak üzere, bütce kalemlerinde aktarmalar yapabilir.
16.Yasal defterler ile gelen ve giden kayıt defteri, bütçe ve kat'i hesap defterleri ve yardımcı defterleri tutar, yıllık bilançoyu yaptırır, çağdaş muhasebe sistemi uygular.
17.Toplanacak ilk Mütevelli Kurulun onayına sunmak üzere, bütçe kalemlerinde aktarma yapabilir.
18.Vakıf lokallerinden ve hizmet birimlerinden uygun görülenlerin işletmesini başka kişi ve kuruluşlara verebilir.
20. Disiplin olaylarının vukuunda ilgilileri Disiplin Kuruluna sevkeder ve Disiplin Kurulu Kararını yerine getirir. Disiplin Kurula kararlarına itirazları Mütevelli Kurulun ilk toplantısında Mütevelli Kurulun son kararına sunar.
21. Yönetim Kurulunun çalışma esasları Vakıf Tüzüğünde gösterilir.

DENETİM KURULU
Madde 10. Denetim Kurulu, Mütevelli Kurul tarafından gizli oyla ve mevcudun çoğunluğuyla, 3 yıllık bir süre için seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun görevi vakfı idare ve temsil eden tüm kişilerin faaliyetini ve vakfın malvarlığı ile hesaplarını denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Mütevelli Kurulun olagan veya olaganüstü toplantısına sunmaktır.Denetciler diledikleri takdirde yönetim kuruluna katılabilirler ve soru sorabilirler ise de müzakere ve kararlara katılamazlar.

BÖLÜM III
Mali Hükümler

VAKFIN VARLIĞI
Madde 11. Vakfın varlığı, kurucular tarafından taahhüt ve tahsis edilen 10.000.000.- (On milyon) TL ile, Devlet yardımından, Vakfa yapılacak bağış ve vasiyetlerden, diğer vakıfların iltihakı ve mal varlıklarını devretmeleri veya bağışlarıyla intikal edecek değerlerden ve diğer hak ve alacaklardan oluşur.

GELİR VE GİDERLER
Madde 12. A- Vakfın gelirleri:
a) Vakıf varlığından ve faaliyetinden elde edilecek her türlü gelirden,
b) Vakıf amacının gerçekleştirilmesi için genel surette veya tahsisen yapılan bağışlardan,
c) İktisadi işletmeler, işletmeler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirlerden,
d) Mütevelli Kurul üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidatlardan oluşur.
B- Vakfın giderleri ise, amaca uygun olarak yapılacak her türlü faaliyetin gerektirdiği harcamalardan ibarettir.
C- Vakfın gelirleri yıllık giderleri karşılamadığı takdirde, gelecek yıllara ait gelirlerden mahsup edilmek kaydıyla harcama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak kurucu üyelerin taahhüt ettikleri kuruluş mal varlığından harcama yapılamaz.

BÖLÜM IV
Vakfın Sona Ermesi

VAKFIN DAĞILMASI
Madde 13. Amacının gerçekleşmesi imkansız hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış olur.

VAKFIN DAĞITILMASI
Madde 14. Diğer yasal nedenler dışında, Mütevelli Kurul, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile, vakfın dağıtılmak suretiyle sona erdirilmesine ve tasfiyesine karar verebilir.

TASFİYE
Madde 15. Yasal hükümler saklı kalmak kaydiyle tasfiye ve tahsis esasları Yönetim Kurulunca tesbit edilir ve Mütevelli Kurulun onayı ile uygulanır.

BÖLÜM V
Son Hükümler

YÜRÜRLÜK
Madde 16. Bu Vakıf Senedi, yapılan değişikliğin mahkemece tesciline karar verilmesiyle yürürlüğe girer.

GÖNDERME
Madde 17. Bu vakıf senedinde ve Tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda Medeni Kanunun 13.7.1967 gün ve 903 sayılı karunla değişik hükümleriyle, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki (Bakanlar Kurulunun 25.7.1970 gün ve 7/1066 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan) Tüzük hükümleri uygulanır.

Madde 18. KURUCULAR VE 2000 YILINDAN ÖNCE MÜTEVELLİ KURUL ÜYESİ OLANLAR:
A.Kurucular: 1.Abdi Coşkun    20.Muharrem Ergin
2.Ahmet Ş.Dürüst     21.Muharrem Özmelek
3.Alaeddin Yavaşça     22.Mutlu Torun
4.Ali Coşkun    23.Necdet Varol
5.Asım Kocabıyık     24.Neriman Tüfekçi
6.Aydın Bolak     25.Nevzat Atlığ
7.Ayhan Songar     26.Nevzat Sümer
8.Ayhan Ulusoy     27.Nida Tüfekçi
9.Cevdet Çağla     28.Orhan Yavuz
10.Erol Sayan     29.Sabahattin Ergin
11.Fikret Değerli     30.Sadun Aksüt
12.Halil Aksoy     31.Sakıp Sabancı
13.İdris Kartal     32.Selahattin İçli
14.İhsan Özgen     33.Süleyman Yalçın
15.Kayıhan Türköz     34.Şarık Tara
16.Kemal Kafalı     35.Uğur Derman
17.Laika Karabey     36.Vehbi Koç
18.Lütfi Zeren     37.Yalçın Tura
19.Mehmet Karamehmet     38.Yücel Paşmakçı

B.2000 Yılından Önce Mütevelli Kurul Üyesi Olanlar:

1.Ahmet Rasim Büyüktür    25.İbrahim Bodur
2.Ahmet Uzel    26.İnci Çayırlı
3.Ali Müfit Gürtuna    27.İncila Bertuğ
4.Avni Akyol    28.İsmail Işık
5.Ayhan Şahenk    29.Mahmut Sütçüoğlu
6.Bedirhan Çelik    30.Mehmet Güntekin
7.Bülent Aksoy    31.Mehmet Dülger
8.Cavit Turan    32.Mehmet Nezih Erdem
9.Cengiz Solakoğlu    33.Melihat Gülses
10.Doğan Dikmen    34.Mithat Özyılmazel
11.Ender Ergün    35.Muhammet Ciğer
12.Ercümend Berker    36.Murad İçli
13.Erdoğan Demirören    37.Mustafa Birim
14.Erdoğan Moroğlu    38.Mustafa Taşar
15.Ersu Pekin    39.Nuri Serteser
16.Fahrettin Gülener    40.Nuriye Eracar
17.Faruk Berksan    41.Osman Simav
18.Galip Çolakoğlu    42.Özgen Gürbüz
19.Göktan Ay    43.Sedat Üründül
20.Gönül Paçacı    44.Tahsin Önalp
21.Haki Numanoğlu    45.Yılmaz Karakoyunlu
22.Hasan Ali Göksoy    46.Yusuf Kenan
23.Hilmi Şenalp    47.Zeynel Abidin Erdem
24.Hüsamettin Olgun